لیست سوالات و کلید امتحانات ترم اول 98

روز

تاریخ

پایه نهم

پایه هشتم

پایه هفتم

یکشنبه 

98/10/8

قرآن

سوالات   کلید

قرآن

 سوالات   کلید

قرآن

سوالات   کلید

دوشنبه

98/10/9

زبان

سوالات

عربی

سوالات  کلید

ریاضی

سوالات  کلید

سه شنبه

98/10/10

حساب

سوالات

املاء و نگارش

املاء و نگارش

چهار شنبه

98/10/11

عربی

سوالات  

ادبیات فارسی

سوالات  کلید

عربی

سوالات

شنبه

98/10/14

شیمی

سوالات  کلید

حساب

سوالات  کلید

مطالعات اجتماعی

سوالات  کلید

یکشنبه 

98/10/15

املاء و نگارش

کلید

فرهنگ و هنر

سوالات

فرهنگ و هنر

سوالات

دوشنبه

98/10/16

     

سه شنبه

98/10/17

     

چهار شنبه

98/10/18

پیام های آسمان

سوالات

مطالعات اجتماعی

سوالات

زبان

سوالات

شنبه

98/10/21

مطالعات اجتماعی

سوالات

علوم

سوالات

فیزیک

سوالات

یکشنبه

98/10/22

دفاعی

سوالات

تفکروسبک زندگی

سوالات

پیام های آسمان

سوالات

دو شنبه

98/10/23

هندسه

سوالات

زبان

سوالات

ادبیات فارسی

سوالات

سه شنبه

98/10/24

ادبیات فارسی

سوالات

هندسه

سوالات

تفکر و سبک زندگی

سوالات